Karikimi i menjëhershëm (imediat) është punim i cili finalizohet në një kohë rekord prej 48/72 orë pas kryerjes së kirurgjisë. Konsiston në një punim të përkohshëm, qëllimi i të cilit është rekuperimi i gingivës pas vendosjes së implanteve dhe kondicionimi i saj.Materialet me të cilat ky punim realizohet janë: struktura metalike Croncobal (CoCr), dhëmbë serie Vita, rezinë Candulor.Më poshtë gjeni të shpjeguar në detaje protokollin e punës mbi Karikimin e Menjëhershëm.