PEEK-ZIRKON është punim defitinitiv i cili aplikohet pas një periudhe 6-8 mujore pas vendosjes së implanteve. Konsiston në strukturën Peek,e vidosur direkt mbi implante, mbi të cilin cementohen ose vidosen kurorat e Zirkonit. Imitimi i gingivës bëhet me kompozit paste dhe/ose flow GC GRADIA PLUS. Më poshtë gjeni të shpjeguar në detaje protokollin e punës mbi punimin PEEK-ZIRKON