TITAN-ZIRKON është punim defitinitiv i cili aplikohet pas një periudhe 6-8 mujore pas vendosjes së implanteve. Konsiston në bazë Titani,
e plotësuar nga kurorat e Zirkonit të cilat cementohen ose vidosen mbi strukturë
Më poshtë gjeni të shpjeguar në detaje protokollin e punës mbi punimin TITAN-ZIRKON